Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐỀ CƯƠNG MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP

Mỗi sinh viên phải nộp một cuốn báo cáo bao gồm các mục sau:
1. Trang bìa (nên tự thiết kế cho đúng là dân thiết kế).
2. Lời cảm ơn (theo mẫu).
3. Trang đánh giá thực tập của GVHD (chỉ cần đề tiêu đề, còn lại để trống).
4. Bảng báo cáo tổng quát thực tập (theo mẫu)
5. Trang mục lục.
6. Nội dung báo cáo (xem cụ thể phiá dưới).
7. Trang phụ lục (nếu có).
8. Nhận xét của cơ quan nơi thực tập (có chữ kí, mộc).

Yêu cầu về trình bày:
1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt Unicode, font Tahoma, hay Aarial, size 13.
2. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả.
3. Số trang không quá 20.
4. Khuyến khích trình bày có thiết kế, bố cục.NỘI DUNG BÁO CÁO:

Nội dung báo cáo bao gồm các phần:

a. Giới thiệu tổng quan về công ty, ngành nghề kinh doanh.
b. Lịch làm việc (bao nhiêu buổi trong 1 tuần, lịch cụ thể trong tuần là ngày nào?). Có nhận xét và ký xác nhận của người hướng dẫn.
c. Nhật kí làm việc trong thời gian thực tập (từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đã làm những công việc gì tương ứng với từng thời gian cụ thể. Vì đây là nhật kí thưc tập, không phải là nhật kí cá nhân, đề nghị các e không kèm cảm xúc cá nhân vào).
d. Trình bày quy trình làm việc tại công ty (quy trình thực hiện 1 project, hay 1 quy trình sản xuất sản phẩm, hay 1 quy trình tư vấn sản phẩm…)
e. Nội dung công việc được phân công (cụ thể công việc đã được đề cập trong mục nhật kí).
f. Phương pháp thực hiện.
g. Kết quả đạt được qua đợt thực tập.
• Những nội dung kiến thức lý thuyết nào đã được củng cố.
• Những kỹ năng thực hành nào đã học hỏi được.
• Những kinh nghiệm thực tiễn nào đã tích luỹ được.
• Chi tiết các kết quả công việc mà mình đã đóng góp cho cơ quan nơi thực tập.
Thời gian nộp bài là 22.9.09 bạn nào nộp trễ trừ 2 điểm, Ngoại trừ những nhóm thực tập sau như đã đăng ký .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét